ELBOW Only - Brine Safety Valve ( B.S.V. ) 1/2 inch